Admitere Studii Universitare de Licență - sesiunea iulie 2021

 

METODOLOGIA, TEMATICA ȘI CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

Sesiunea iulie 2021

îndrumări privitoare la procesul de admitere în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București  - pentru studii universitare de licență

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București oferă patru (4) programe de studii universitare de licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență socială și  Artă sacră.

Examenele de Admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București se vor susține în două sesiuni, în luna iulie și în luna septembrie.

  

CALENDARUL SESIUNII IULIE 2021

 

 • 8-16 iulie – Înscrierea candidaților.
 • 21-22 iulie – interviu pentru admiterea la toate programele se studiu. Interviul se va susține  sediul în facultății.
 • 26 iulie – afișarea rezultatelor.
 • Candidații vor depune dosarele de înscriere doar în format fizic la Secretariatul Facultății, după următorul program:  Luni-Vineri: 9.00 – 14.00 

Dragi candidați, în vederea unei bune desfășurări a examenului de admitere în Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București, pe care îl veți susține în zilele de 21-22 iulie 2021, conducerea facultății face apel la dumneavoastră să respectați indicațiile de mai jos.

 

Examenul de admitere va fi organizat după cum urmează:

 

Miercuri, 21 iulie 2021verificarea aptitudinilor socio-umane.

Toți candidații se vor prezenta conform programării din listele anexate de pe site-ul facultății (ftoub.ro), strict la ora menționată acolo, NICI MAI DEVREME, NICI MAI TÂRZIU!

Veți avea cu dumneavoastră, ÎN MOD OBLIGATORIU, actul de identitate.

Având în vedere respectarea strictă a tuturor normelor în vigoare, vă rugăm insistent să intrați în sediul clădirii facultății având OBLIGATORIU mască de protecție pe față și folosind dispenserul igienizant de la intrarea în clădire.

Veți intra la comisia arondată (conform programării), iar după încheierea probei, veți părăsi de îndată spațiul facultății, pe fluxul de ieșire, conform indicatoarelor afișate. Vă recomandăm să părăsiți grabnic zona, spre a nu se produce aglomerare.

În urma evaluării, rezultatele se vor comunica pe site-ul facultății, la ora 20.00 din aceeași zi.

Candidații declarați ADMIȘI în urma acestei probe, vor verifica programarea pentru probele din ziua de joi, 22 iulie 2021:

 1. proba de dicție și aptitudini muzicale (doar pentru candidații la Specializarea Teologie Pastorală care nu sunt absolvenți de seminar);
 2. interviu la Teologie Dogmatică (pentru toți candidații, cu excepția celor de la Artă sacră);
 3. prezentarea portofoliilor artistice pentru candidații la specializarea Artă Sacră.

Întocmai ca și în ziua precedentă, fiecare candidat se va prezenta strict la ora programată (vezi listele ce se vor afișa în seara zilei de 21 iulie, ora 20.00), respectând aceleași condiții enumerate mai sus. Dumnezeu să vă aibe în pază! Succes!

 

ACTELE NECESARE INSCRIERII

- Fişa de înscriere şi Anexa; (icon formularul poate fi descărcat de aici)

Diploma de bacalaureat  sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2021) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

- Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ. Pentru interconectare cu SIIIR se va încheia un protocol cu ministerul.

- Certificatul de naştere, copie conformă cu originalul;

- Certificat sau adeverință de botez (original);

- Binecuvântarea chiriarhului;

- Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

- Diploma de olimpic, în copie - numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

- Trei fotografii tip buletin de identitate;

-  Copie  C.I. sau B.I.;

- Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei).

Pentru înscriere,  taxa de înscriere se achită în sediul  Facultății de Teologie Ortodoxă;

- Adeverinţă de la facultatea absolvită/în curs din care să rezulte forma de finanţare (pentru persoanele care au absolvit/urmează o alta facultate);

- Un dosar plic - nescris;

- Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

- copie conformă cu originalul de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

- adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

- Pentru Specializarea Artă Sacră, candidații vor pregăti o mapă cu cinci lucrări (un peisaj, o natură statică, un portret, o reproducere după o icoană a unui sfânt, o reproducere a unei scene religioase) pe care o vor prezenta în fața comisiei în data de 22.07.2021;

- * Pentru înscrierea la examenul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere (clic aici), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

În vederea obținerii Înaltei binecuvântări, candidații – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, studii de licenţă, trebuie să se adreseze Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

icon Cerere binecuvantare admitere FTOUB 2021

icon Acte necesare acordare aviz cult admitere FTOUB 2021

 

 

DESFĂȘURARE EXAMENULUI

 

Pentru Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală examenul de admitere va consta din: - interviu motivațional (admis/respins) cu verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă.

Pentru Specializările Teologie Ortodoxă Didactică și Teologie Ortodoxă Asistență Socială examenul de admitere va consta din: - interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă.

Pentru Specializarea Artă Sacră examenul de admitere va consta din: -  interviu motivațional (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări.

Pentru admiterea la tot aceste programe de studii interviul în regim fizic va fi notat cu admis/respins. Vor fi respectate măsurile de distanţare socială.  

Ierarhizarea candidaților se va face luând în calcul media obținută la examenul de bacalaureat. Criteriul de departajare a candidaților cu aceeaşi medie pe ultimul loc: nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română

Pentru interviu vor fi constituite comisii de specialitate în fața cărora candidații vor fi invitați pe rând, după un program prestabilit, afișat pe site și pe pagina de Facebook. Va fi  asigurat un flux al circulației (se va intra pe o parte și se va ieși pe alta), cu respectarea normelor de distanțare fizică. 

 

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE DE SENATUL U.B.

  TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE 

 I. TEOLOGIE PASTORALĂ (interviu)

  1. Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție).
  2. Crearea lumii văzute. Crearea omului (originea omului, natura omului, omul ca protopărinte).
  3. Sfânta Taină a Botezului.
  4. Sfânta Taină a Euharistiei.
  5. Eshatologia particulară (învățătura creștina despre moarte, judecata particulară).

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile ulterioare .

 

II. TEOLOGIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI TEOLOGIE DIDACTICĂ (interviu)

  1. Învățătura ortodoxă despre Biserică.
  2. Cinstirea Maicii Domnului.
  3. Despre Sfintele Taine (numărul, instituire, săvârșitorul, primitorul, efectele Sfintelor Taine)

Bibliografie:

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile următoare.

 

III.           ARTĂ SACRĂ (portofoliu)

Candidații vor prezenta un portofoliu cu cinci (5) lucrări. Aceste lucrări vor fi:

- un peisaj,

- o natură statică,

- un portret,

- o reproducere după o icoană a unui sfânt,

- o reproducere a unei scene religioase.

Tehnica de execuție : creion, cărbune sau tuș.

Formatul lucrărilor: Hârtie de desen albă 50/70cm.